06. Mizu Bowl
06. Mizu Bowl

06. Mizu Bowl

            Diameter                 Heigh
               120                       60
                 90                       42